Program do PIT-11, 8C i 40

Jak wypełnic PIT 4R?

PIT-4R za 2013 rozliczysz w programie e-pity

W poz. 1 powinno się wpisać numer identyfikacji podatkowej NIP pracodawcy czyli płatnika, który wypełnia PIT-4R.

Kowalski wpisuje swój numer NIP
Właściwie każdy pracodawca w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, w razie konieczności uprzednio, otrzymuje własny numer NIP. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy we własnym zakresie obliczają zaliczki na ten podatek albo we własnym zakresie opłacają go w formach zryczałtowanych, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie w późniejszym czasie niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej tej zaliczki lub dokonania wpłaty zryczałtowanego podatku. Przedsiębiorca Kowalski wpisuje zatem własny numer NIP.
Poz. 2-3 nie wypełniamy, dane te wypełniają pracownicy Urzędu Skarbowego.
W poz. 4 wpisać należy rok, za który składana jest deklaracja. Podział zaliczek na poszczególne miesiące następuje dopiero w odpowiednich częściach deklaracji. Tym samym wpisuje się wyłącznie jeden rok, nawet w przypadku złożenia deklaracji za część roku podatkowego (upadłość, likwidacja), należy wpisać cały rok, w którym działalność była wykonywana. Podobnie cały rok wpisuje się, jeżeli tylko za część roku pobierano zaliczki na podatek np. w związku z rozwiązaniem stosunku prawnego).
Poz. 5 Urząd Skarbowy, do którego składa się deklarację PIT-4R powinno się przesłać do urzędu skarbowego właściwego według:

 • miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej albo
 • siedziby, a w przypadku gdy płatnik nie posiada siedziby – według miejsca prowadzenia działalności – gdy płatnik nie jest osobą fizyczną.

Kowalski wpisuje urząd skarbowy miejsca zamieszkania.
Poz. 6 – cel składania PIT-4R. Deklarację Kowalski składa po raz pierwszy, zakreśla pole nr 1 (złożenie). Błędne wskazanie danych w informacji, eliminowanie jakichkolwiek pomyłek, także obliczeniowych, spowoduje, że właściwe będzie oznaczenie pola nr 2 (korekta).
W części B wpisujemy dane płatnika - pracodawcy. Dane powinny być bieżące oraz ustalone zgodnie z danymi w faktycznymi. Dodatkowo powinna zachodzić zgodność tych informacji z podanymi w NIP-1, niemniej aktualizacja tej ostatniej następować powinna nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Zatem najważniejsza jest zgodność z tym jak jest faktycznie, a przedsiębiorca musi dodatkowo pamiętać, by poddać aktualizacji NIP-1 (druk EDG-1).
W poz. 7 płatnik wskazuje własny status prawny. Osoba fizyczna za każdym razem zaznacza pole nr 2, tak właśnie uczyni Kowalski.
Pozostali płatnicy niebędący osobami fizycznymi zaznaczają pole nr 1.
Kowalski prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, więc właściwe będzie dla niego pole nr 2.
W poz. 8 płatnik Kowalski – osoba fizyczna – wpisuje nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia i numer PESEL. Identyfikacja poprzez numer REGON (numer statystyczny nadawany przy rejestracji przez Urząd Statystyczny) dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną (np. spółka jawna). Osoba fizyczna wpisuje PESEL zamiast REGON.
W poz. 9-18 powinno się podać adres zamieszkania osoby fizycznej, płatnika. Wpisać należy adres faktyczny zamieszkania (miejsce przebywania w celu stałego pobytu, może on różnić się od miejsca zameldowania, niemniej powinien być on zgodny z NIP-1 podatnika. Jeżeli istniałaby rozbieżność między danymi – wpisujemy dane zgodnie ze stanem faktycznym i uaktualniamy NIP-1.
Jeżeli podatnik będący osobą fizyczną posiada zakład poza miejscem zamieszkania – umieszcza dane dotyczące miejsca zamieszkania, a nie tego zakładu. Tylko inna forma prawna niż osoba fizyczna pozwala wpisać miejsce siedziby zamiast miejsca zamieszkania.


Część C.1.
Zaliczki dotyczące płatników:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej – przez zakład pracy
 • zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy wypłacane przez komornika sądowego lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania.

Pracodawca wpisuje tu zaliczki pobrane w danych miesiącach. W poszczególnych kolumnach sumuje zaliczki wszystkich pracowników. Każdy miesiąc należy rozpatrzyć odrębnie, wpisać należy wyłącznie zaliczki pobrane w danym miesiącu, również zaliczki związane z wynagrodzeniami zaległymi, wypłacanymi w danym miesiącu. Nie wpisuje się zaliczek należnych za dany miesiąc, lecz niepobranych w tym miesiącu. Wpisze się je dopiero w miesiącu, w którym faktycznie będą pobrane.
Mylące jest wskazanie w polach C.1., że wpisujemy zaliczki należne. Cały czas chodzi jednak o zaliczki pobrane faktycznie w danym miesiącu, a nie zaliczki należne za dany miesiąc. Podatnik nie wpisuje również zaliczek należnych za dany miesiąc a niepobranych, a jedynie zaliczki należne i pobrane w danym miesiącu, a także wpisze tu zaliczki przedawnione już (które należało pobrać wcześniej lecz ich nie pobrano) a pobrane w tym miesiącu. Wskazane w deklaracji słowo „należne” zaliczki trzeba interpretować jako „zaliczki, które w danym miesięcy pobrano od pracowników i które należy wpłacić w związku z tym na konto urzędu”
Liczbę podatników, za których dokonuje się wpłat wskazuje się jako sumę osób, za które zaliczkę faktycznie w danym miesiącu odprowadzano. Oznacza to, że również zwolniony pracownik, który w danym miesiącu już nie pracuje, a za którego w danym okresie rozliczeniowym odprowadzono (pobrano) zaliczkę podwyższa liczbę tych pracowników.
Suma obejmuje wszystkie osoby, za które odprowadza się zaliczki, a zatem sumuje się w jednej pozycji np. zaliczki z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy łącznie z zaliczkami ze stosunku pracy.
Płatnik powinien obliczać zaliczki uwzględniając jako podstawę dochód po odjęciu kosztów uzyskania, składek na ZUS oraz kwotę na ubezpieczenie zdrowotne. Wreszcie w przypadku uzyskania deklaracji PIT-2 płatnik powinien uwzględniać również kwotę wolną od podatku (odliczać comiesięcznie 1/12 kwoty wolnej od podatku).
Za dochód dla celów wpisania do PIT-4r uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT (przychody ze stosunku pracy) oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, jeśli płatnikiem jest pracodawca) przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy o PIT oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu (miesiącu wypłaty wynagrodzenia) składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a ustawy o PIT. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.
Choć zaliczki wpłaca się do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu przekazania wypłaty, kwoty w pit – 4r wpisuje się w miesiącu pobrania zaliczki, a zatem w miesiącu wypłaty wynagrodzenia (zatem również miesiącu pobrania składek na ZUS i zdrowotnych, które również opłaca się do ZUS dopiero w miesiącu kolejnym).
Jeżeli kwota zaliczek na podatek wynosi w danym miesiącu zero ze względu na poszczególne odliczenia od dochodu i podatku – podatnik powinien być wyszczególniony w sumie pracowników, za których zaliczkę się pobrało, mimo że kwota zaliczek nie podwyższy sumy z poz. 25-30,37-42. Jest to pracownik, którego zaliczka była w danym okresie obliczana, a nie została pobrana jedynie w związku z ilością odliczeń (a zatem pracownik był wzięty pod uwagę).
Kwoty zaliczek zaokrągla się w deklaracji do pełnych złotych w ten sposób, że mniej niż 50 groszy pomija się, a 50 i więcej gorszy zaokrągla się w górę.


Podatnik Kowalski wpisuje w części C.1. zaliczki z tytułu zatrudnienia wynagrodzenia dotyczące:

 1. dziesięciu pracowników na podstawie umowy o pracę, jeden z nich został zwolniony na koniec listopada (zaliczka pobierana w grudniu) – wpis dotyczyć będzie 10 pracowników we wszystkich miesiącach
 2. sześciu pracowników korzystających z wynagrodzenia chorobowego (byli na urlopie chorobowym);
 3. trzech z powyższych sześciu pracowników uzyskujących przychody z zasiłku chorobowego (zatem przebywało na zwolnieniu dłużej niż 33 dni w roku podatkowym), którego płatnikiem zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010, nr 77, poz. 512) pozostaje płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe (pracodawca).
 4. jedna pracownica dodatkowo pozostaje na zwolnieniu chorobowym z tytułu zasiłku macierzyńskiego (płatnikiem zasiłku chorobowego pozostaje pracodawca)
 5. Wynagrodzenie pracownika zwolnionego w listopadzie podlegało wypłacie w grudniu, pracownik figuruje w PIT-4r w miesiącu grudniu, również tak wskazane są zaliczki za tego pracownika za miesiąc listopad.

Wszystkie powyższe dochody ująć należy w części C.1. deklaracji.

Kowalski wypełnia również część C.9. z tytułu zatrudnienia:

 1. jeden z pracowników jest na kontrakcie menadżerskim (art. 13 pkt 9 ustawy o PIT)
 2. dwóch pracowników zatrudnionych jest na umowę o dzieło (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT)
 3. czterech pracowników jest zatrudnionych na umowę zlecenie (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT)

W części tej podaje się zaliczki faktycznie pobrane – zwrot „pobrane” różni się od zwrotu „należne” (występującego w części C.1). Mimo to w C.1. Kowalski wskazywał zaliczki należne do wpłacenia. Z zaliczkami postępujemy na podobnej zasadzie jak w części C.1., wpisać należy zaliczki od faktycznego zatrudnienia za dany miesiąc, pobrane w danym miesiącu wypłaty. Oznacza to, że zaliczka płatna na konto US do 20 dnia miesiąca następnego ujęta zostanie w miesiącu wypłaty wynagrodzenia.

Zaliczki pomniejszane są o składki na ZUS potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki oraz składki o potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

C.12. poz. 155 – 166 wynagrodzenie płatników

Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

Jeżeli pobór zaliczki na podatek przez płatnika nastąpił w kwotach niewłaściwych – płatnik zobowiązany jest do jej zwrotu z odsetkami. Zwrot nie zostaje ujęty w deklaracji PIT-4R.

Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

C.13. poz. 167-178 Wskazuje się kwotę faktyczną do wpłaty na rzecz urzędu skarbowego.

Jeśli kwota różnicy między kwotą podatku a wynagrodzeniem płatników jest liczbą ujemną - należy wpisać zero.

Kwota będzie liczbą całkowitą, bez groszy gdyż zarówno podatek, jak i wynagrodzenie płatników były takimi kwotami.

Suma kwot należnych do zapłaty będzie weryfikowana przez Urząd Skarbowy z kwotami faktycznie zapłaconymi. Niedopłata lub nieterminowa zapłata wykazanego w pit-4r jest zaległością podatkową podlegającą oprocentowaniu.

Kwoty wskazane w poz. 167-178 powinny być wpłacone do urzędu skarbowego w terminach wskazanych w ustawie (do 20 dnia miesiąca następnego). Nieterminowa wpłata zaliczki powoduje, że dla podatnika staje się ona zaległością podatkową podlegającą wpłacie łącznie z odsetkami za zwłokę (stawka odsetek za zwłokę wynosi 12% w skali roku).

W części D Kowalski może wyjaśnić przyczyny, z powodu których wykazana kwota podatku do zapłaty różni się od kwot faktycznie wpłacanych w trakcie roku podatkowego do urzędu skarbowego (np. z powodu ulg w zobowiązaniach, przeniesieniu płatności na następny rok, nawet w przypadku, gdy płatnik liczy się z konsekwencjami zapłaty podatku łącznie z odsetkami za zwłokę).

180-182 wskazuje na osobę zobowiązaną do sporządzenia PIT-4r. Kowalski sporządza deklarację osobiście, zatem podpisze się swoim imieniem i nazwiskiem (więcej wyjaśnień – patrz KTO PODPISUJE PIT-4R). Jeżeli złoży PIT-4R elektronicznie - Kowalski wykorzysta dane autoryzacyjne (imię, nazwisko, NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z odpowiedniej deklaracji PIT).

 

Część C PIT 4R czyli jakie dochody wpisać

C.1. Poz. 19-42 dotyczą podatników wymienionych w art. 31 oraz 43e ust.1 ustawy o PIT, zatem dotyczą:

 • przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • wypłat przez komornika sądowego lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy
 • Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.
 • C.2. Poz. 43-54 dotyczą płatników wymienionych w art. 33-35 ustawy o PIT, zatem wypełni je:
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne, a oprócz tego inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną wypłacające należności z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a również} zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wskazane w art. 33 ustawy o PIT),
 • organy rentowe w związku z wypłacanymi emeryturami i rentami, świadczeniami przedemerytalnymi i zasiłkami przedemerytalnymi, zasiłkami pieniężnymi z ubezpieczenia społecznego, rentami strukturalnymi, a dodatkowo rentami socjalnymi,
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy, a ponadto inne jednostki organizacyjne od wypłacanych poprzez nie stypendiów,
 • organy zatrudnienia od świadczeń wypłacanych z funduszu pracy,
 • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • areszty śledcze, a ponadto zakłady karne od należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • spółdzielnie od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • centrum integracji społecznej od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), w zgodzie z art. 38 ust. 1a ustawy o PIT;


Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.
C.3. poz. 55-66 są sumą części C.1. oraz C.2. Sumuje się poszczególne miesiące odrębnie. Zatem nie łączy się ich (np. poz. 55 – styczeń to suma poz. 43 – styczeń i poz. 25 – styczeń).
Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.
C.4. poz. 67-78 zaliczki na podatek który jest ograniczony na podstawie art. 32 ust 2 ustawy o PIT.
Dotyczy wyłącznie płatników wypłacających dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
W przypadku takich płatników wypłacających świadczenia w naturze, ponoszących świadczenia za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia, jeśli wypłacają oni lub ponoszą świadczenia za okres dłuższy niż miesiąc, dla obliczania zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest jednak możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.
W dany miesiącu wpisujemy zaliczki, które nie zostały pobrane ze względu na ich przeniesienie na miesiące następne. Nie wpisuje się natomiast zaliczek faktycznie pobranych, również w zakresie zaliczek pobranych częściowo, a w części pozostałej przeniesionych na następny okres (wskazać trzeba tylko tę część niedobraną).
Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.
C.5. poz. 79-90 Dotyczy zaliczek przeniesionych na miesiące kolejne z dochodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część przynależnych pracownikowi świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.
W polach tych wpisuje się kwoty w miesiącach przeniesionych na okres następny, zatem te kwoty, które przeszły z miesiąca kolejnego.
Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.
C.6. poz. 91-94 dotyczą przeniesień z poprzedniego roku podatkowego.
Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia płatnik pobiera z dochodu za marzec roku następnego.
Różnicę tę, na wniosek podatnika, pobiera się z dochodu za kwiecień roku następnego.
W razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka (stąd właśnie deklaracja zawiera pozycje poz. 91 i 92, a nie tylko dotyczące marca i kwietnia).
Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące.
W pozycjach tych wpisujemy zaliczki do wpłacenia, a nie kwoty nadpłat z poprzednich miesięcy, które rozlicza się z zaliczkami za marzec. Wpisać należy zatem kwoty, jeśli w poprzednim roku doszło do niedopłaty zaliczek na podatek w związku z czym podatek roczny wyszedł wyższy niż zaliczki na ten podatek, pobierane w trakcie roku podatkowego.
Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.
C.7. poz. 95-106 dotyczą nadpłat z roku rozliczanego do rozliczenia z zaliczkami rok następnego.
Jeżeli z obliczenia rocznego (obliczenia pobranych zaliczek) wynika nadpłata (nadpłata pobranych zaliczek w stosunku do zaliczek należnych), zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce.
Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji pit 4r.
Również w tym przypadku stosuje się zasadę, że w razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, nadpłatę potrąca się z kwot pobranych zaliczek za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka (zasada nie jest wskazana w kodeksie, ale można to wywnioskować z brzmienia ustawy o podatku dochodowym.
Co ważne, chodzi o nadpłaty w kwotach pobranych zaliczek (pobór zaliczek nastąpił w kwotach zbyt wysokich w stosunku do faktycznie koniecznych), a nie o nadpłatę w rocznym podatku (np. podatnik wykazuje ulgi podatkowe i występuje do urzędu skarbowego o nadpłatę podatku). Są to dwa niezależne przypadki.
Jeżeli płatnik pobiera na wniosek podatnika zaliczki według wyższego progu skali podatkowej (32% w miejsce standardowych 18%), to pobiera je prawidłowo i nie dokonuje ich potrącenia z zaliczek za miesiące kolejnego roku. Ewentualnie to podatnik występuje wówczas do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty rocznego podatku.
Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.
C.8. poz. 107-118 dotyczą podatku przekazanego na PFRON zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz fundusz aktywności.

 • zakłady pracy chronionej będący płatnikami kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:
  • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (18%), przekazują:
   • w 10 % na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   • w 90 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę powyższą, przekazują w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
 • zakłady aktywności zawodowej będący płatnikami kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:
  • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, przekazują na zakładowy fundusz aktywności,
  • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył granicę przedziału skali, kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazują w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

Zakłady pracy, które utraciły status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy od zasiłków pieniężnych oraz z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali (18%), przekazują w wysokości:
  • 25 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30 %,
  • 50 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35 %,
  • 75 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40 %,
  • 100 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40 %

W pozostałej części, a zatem w części nie przekazywanej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby;

 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę pierwszego przedziału skali, kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują do urzędu w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustala się na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej. Zasady dotyczące zakładów pracy, które utraciły status zakładu pracy chronionej stosuje się w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym płatnik utracił status zakładu pracy chronionej, pod warunkiem, że dodatkowo spełnia warunki określone w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej.

Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.
C.9. poz. 119-130 dotyczą zaliczek z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz praw autorskich:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
 • przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów osób należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, poza przychodami płatników prowadzących działalność gospodarczą (ci rozliczają je w poz.C.12) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów z kontraktów menadżerskich;
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
   • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z kontraktów menadżerskich,
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, osób należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W zakresie praw autorskich chodzi o płatników pobierających zaliczki z tytułu przeniesienia praw autorskich lub pokrewnych.

Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

C.10. poz. 131-142 zaliczki z tytułu umowy aktywizacyjnej oraz innych umów. Zaliczki te pomniejszone są składki na ubezpieczenie zdrowotną. Umowy aktywizacyjne zawarte przed 26 października 2007 r. są nadal wykonywane, nowych się już nie zawiera.

Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

C.11. poz. 143-154 suma zaliczek należnych do wpłacenia organowi podatkowemu (należnego do zapłacenia podatku). Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

Część C.1. – C.11 dotyczy wyłącznie kwot zaliczek, z racji jednak, że zaliczki uznaje się również za podatek, zaokrągla się je do pełnych złotych tak samo jak podatek do zapłaty.

Kwoty ustala się jako różnicę zaliczek należnych minus kwoty nadpłat, kwoty przekazywanych na PFRON (fundusze) oraz zaliczki ograniczane (zatem odjęciu podlegają części C.4, C.7 i C.8).

W przypadku kwoty ujemnej należy wpisać w pozycję dotyczącą danego miesiąca zero.

C.12. poz. 155 – 166 wynagrodzenie płatników

Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

Jeżeli pobór zaliczki na podatek przez płatnika nastąpił w kwotach niewłaściwych – płatnik zobowiązany jest do jej zwrotu z odsetkami. Zwrot nie zostaje ujęty w deklaracji PIT-4R.

Kwoty podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych przy czym kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr (51 gr i więcej) zaokrągla się w górę do pełnych złotych, tak, żeby nie stosowano w polach deklaracji kwot po przecinku dotyczących groszy.

C.13. poz. 167-178 Wskazuje się kwotę faktyczną do wpłaty na rzecz urzędu skarbowego.

Jeśli kwota różnicy między kwotą podatku a wynagrodzeniem płatników jest liczbą ujemną - należy wpisać zero.

Kwota będzie liczbą całkowitą, bez groszy gdyż zarówno podatek, jak i wynagrodzenie płatników były takimi kwotami.

Suma kwot należnych do zapłaty będzie weryfikowana przez Urząd Skarbowy z kwotami faktycznie zapłaconymi. Niedopłata lub nieterminowa zapłata wykazanego w pit-4r jest zaległością podatkową podlegającą oprocentowaniu.

Kwoty wskazane w poz. 167-178 powinny być wpłacone do urzędu skarbowego w terminach wskazanych w ustawie (do 20 dnia miesiąca następnego). Nieterminowa wpłata zaliczki powoduje, że dla podatnika staje się ona zaległością podatkową podlegającą wpłacie łącznie z odsetkami za zwłokę (stawka odsetek za zwłokę wynosi 12% w skali roku).